Oct 042010
 

LIETUVOSRESPUBLIKOSAPLINKOSMINISTRO Į S A K Y M A S

 

DĖLGĖJŲ ŽVEJYBOSVIDAUSVANDENYSETAISYKLIŲPATVIRTINIMO

 

 

2013m. sausio4 d. Nr.D1-14

Vilnius

 

 

VadovaudamasisLietuvosRespublikosmėgėjųžvejybosįstatymo(Žin.,2004,Nr.118-4395;2012,Nr.108-5463)

3straipsnio 3dalies1 punktu ir 13straipsnio 1dalies1 punktu:

1. T v ir t i n ugėjų žvejybos vidausvandenysetaisykles (pridedama).

2. Pr i pa ž į st u netekusiaisgalios:

2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymą Nr. D1-337 ,,Dėl Mėgėjiškos žūklės taisykliųpatvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr.85-3189);

2.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymą Nr. D1-239 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos <span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;” color=”#000000″><span style=”font-size: small;” data-mce-style=”font-size: small;” size=”2″> 1 d. įsakymo Nr. D1-337 „Dėl mėgėjiškos žūklės taisyklių patvirtinimo“pakeitimo(Žin.,2006,Nr.57-2044);

2.3.Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m.rugsėjo 1 d. įsakymą Nr.D1-401 „DėlLietuvos Respublikos aplinkosministro2005 m. liepos 1d.įsakymo Nr.D1-337„Dėl mėgėjiškosžūklės taisykliųpatvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr.95-3740);

2.4.Lietuvos Respublikosaplinkos ministro 2009m.balandžio7 d. įsakymą Nr. D1-150 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-337 „Dėl mėgėjiškos žūklės taisyklių patvirtinimo“pakeitimo(Žin.,2009,Nr.41-1596);

2.5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 24 d. įsakymą Nr. D1-564 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-337 „Dėl mėgėjiškos žūklės taisyklių patvirtinimo“pakeitimo(Žin.,2009,Nr.115-4897);

2.6.Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m.kovo 28 d.įsakymą Nr.D1-272 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkosministro2005 m. liepos 1d.įsakymo Nr.D1-337„Dėl mėgėjiškosžūklės taisykliųpatvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr.38-1905).

 

APLINKOSMINISTRAS VALENTINASMAZURONIS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikosaplinkos ministro

2013 m. sausio 4d.įsakymu Nr. D1-14

 

 

GĖJŲ ŽVEJYBOSVIDAUSVANDENYSETAISYKLĖS I. BENDROSIOSNUOSTATOS

1.Mėgėjųžvejybos vidaus vandenyse taisyklės(toliau –Taisyklės)nustato mėjų žvejybosobjektus,įrankius, būdus,režimą, mėgėjų žvejybos organizavimo tvarką,reglamentuoja kitą su mėgėjų žvejyba vidaus vandenyse susijusiąveiklą.

2.Taisyklės netaikomos mėgėžvejybaiBaltijosjūroje,privačiuosetvenkiniuoseir kūdrose.Mėgėžvejybai kituoseprivačiuose vandens telkiniuoseTaisyklėstaikomostiek,kieknurodyta Žvejybos privačiuosebeibendrąjadaline valstybėsirfizinarjuridinasmenų nuosavybėsteisepriklausančiuosežuvininkystėsvidausvandenstelkiniuose tvarkosapraše,patvirtintameLietuvosRespublikosaplinkosministro2012m.rugsėjo25d.įsakymuNr.D1-771(Žin.,

2012,Nr.113-5748).

3.VykdantlimituotąžvejybąTaisyklės taikomos tiek,kiek tainurodyta limituotąžvejybąreglamentuojančiuose teisės aktuose.Saugomose teritorijose mėgėjųžvejybą reglamentuoja ir šiųteritorijų nuostatai,individualūs apsaugos reglamentai ir tvarkymo planai.

 

II. SĄVOKOS

4. Taisyklėse naudojamos sąvokos:

4.1.bučiukas vėžiams gaudyti– neilgesnėkaip100 cm ir ne platesnė kaip 50cmgaudyklė;

4.2.vienažvejybamėgėjųžvejyba ar limituota žvejybanuo asmensatvykimoį žvejybą ikižvejybospabaigos;

4.3.žvejo mėgėjo bilietas mėgėjųžvejybos leidimas,kuriuo fiziniamasmeniuisuteikiama teižvejoti valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose,kurie nenaudojami kaip žvejybos plotai ir kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiamapagalmėgėjų žvejybąreglamentuojančius teisėsaktusir tokiaižvejybainereikalingažvejo mėgėjo kortelė;

4.4.žvejomėgėjo kortelėmėgėjųžvejybos leidimas, kuriuosuteikiamateisė žvejoti jame nurodytame valstybiniame žuvininkystėsvandenstelkinyje,kuriamevykdomalimituota žvejyba.

5.Kitos šioseTaisyklėsevartojamos sąvokos suprantamostaip,kaipjosapibrėžtos LietuvosRespublikos mėgėjų žvejybosįstatymein.,2004,Nr.118-4395;2012,Nr.108-5463),LietuvosRespublikosžuvininkystėsįstatyme (Žin., 2000, Nr.56-1648; 2004,Nr.73-2527)ir kituoseLietuvos Respublikosteisėsaktuose.

 

III.GĖJŲ ŽVEJYBOSREŽIMAS

 

 

6.Vienu metu galima naudotine daugiau kaip 5 bučiukus ar samtelius vėžiams gaudyti ir 4 kitus mėgėjų žvejybos įrankius.Bendras vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 6 vienetų,išskyrus stintų žvejybą nuo ledo, kur bendras kabliukų skaičius galibūti12 vienetų.Dvišakis ar trišakis kabliukas laikomas vienu.Rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymui bučiukų ir samtelių kiekis neribojamas,šiuos vėžius taip pat leiiama gaudyti rankomis ir graitais,tačiautokiosžvejybosmetuvisisugautiplačiažnypliaiirsiauražnypliaivėžiaituribūtinedelsiantpaleistiį tą patįvandenstelkinį.

7.Vienos žvejybos metuleidžiamasugauti1šamą,nedaugiaukaip3 vienetus margųjų upėtakių,ungurių,salačių, kilių ar ūsorių,ne daugiau kaip 5vienetusgėlių,sterkų,lydekų,šapalų, meknių(bendrasšiame punktenurodytų žuvų kiekis negali viyti 5 vienetų),ne daugiau kaip 50 vienetų vėžių (išskyrus rainuotuosius ir žymėtuosius vėžius, kuriųsugavimo kiekisirdydisneribojamas).Vienosžvejybosmetusugautų,šiamepunktenenurodytųleidžiamų gaudyti,žuvų bendras svoris negaliviyti5 kg,o Kuršių mariose7 kg,neskaitantpaskutinės sugautos žuvies svorio irišskyrusatvejus,kaivienosžuviessvorisdidesnisšiamepunktenustatytąnormą.Į laimineįskaitomosžuvys, įrašytos į Invazinių Lietuvoje organizmų rūšiųsąrašą,patvirtintą LietuvosRespublikos aplinkosministro 2004m. rugpjūčio16d.įsakymuNr.D1-433(Žin.,2004,Nr.130-4677;2009,Nr.135-5904; 2012,Nr.76-3953)(toliau– Invazinių rūšiųsąrašas), ir žuvys,kurios sugautosgyvybingosnedelsiant paleidžiamos atgalį vandenstelkinį.

8.Leidžiamagaudyti masaluižuveles iruodo trūklio lervasvienutinkliniusamteliu masalui gaudyti, kurio skersmuonedidesniskaip1 metras,tinkloakutėsne didesnėskaip 10mm.Vienos žvejybosmetu vienamžvejui leiiama sugauti ne daugiau kaip 30vienetų karosų,kuojų,erių ir kitų rūšių žuvų jauniklių,išskyrus plėšriąsias žuvis,Taisyklių12.1–12.3 punktuoseišvardintasžuvis,įGlobojamųžuvų iržiųrūšių sąrašą,patvirtintąLietuvos Respublikosaplinkos ministro 1999m.kovo 31d.įsakymuNr.84 (Žin., 1999, Nr.33–970), įrašytasžuvis.

9.MėgėjųžvejybosvaržybųmetugalibūtinesilaikomaTaisyklių7punktenurodytųapribojimųir 11.1punkte nustatyto draudimo,gavus suderinimą raštuiš:

9.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – regiono aplinkosapsaugos departamentas),kurio administruojamojeteritorijojeyravandenstelkinys– valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuosneišduotileidimainaudoti žvejybosplotą;

9.2. žvejybos ploto naudotojo – valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą.Žvejybos ploto naudotojas žvejybos sąlygas turi suderinti su atitinkamu regiono aplinkos apsaugos departamentu;

9.3.valstybinio parko direkcijos(papildomai), jeiguvandenstelkinys yra valstybinioparkoteritorijoje.

10. Draudžiama veikla:

10.1. žvejoti naudojant elektros energiją, nuodingąsias ar sprogstamąsias medžiagas, šaunamuosius ar pneumatinius ginklus (išskyrus povandeninės žūklės šautuvus), akvalangus bei kitus autonominius kvėpavimo prietaisus, žvejotiduriamuoju, užkabinamuoju(kaižuvis sugaunamakabliuku ar kabliuuž betkurioskūno dalies, išskyrusgalvą), smogiamuojubūdu ar naudojantne mėgėjų žvejybos įrankius (toliau– draudžiamižvejybos būdai);

10.2. laikyti ar gabenti žeberklus, ūdas ir ne mėgėjų žvejybos įrankius (toliau – draudžiami žvejybos įrankiai), išskyrusatvejus, kai šieįrankiai teisės aktų nustatyta tvarkanaudojami verslineiarspecialiajai žvejybai;

10.3.išimti iš vandenstelkinūdas, tinkliniusnemėgėžvejybosįrankiusiržuvis iš jų.Asmenys, pastebėvandens telkinyje nepažymėtus,kaip nustatyta Žvejybos įrankženklinimo tvarkoje,patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkosministro2005m.liepos29d.įsakymuNr.D1-383(Žin.,2005,Nr. 96-3609)(toliauŽvejybosįrankženklinimo taisyklės), draudžiamus žvejybos įrankius, neišimdami jų iš vandens, praneša apie tai aplinkos apsaugos valstybinėskontrolėspareigūnams;

10.4.naudoti masalui gyvūnus,įrašytusį Invaziniųrūšių sąrašą;

10.5.vykdytipovandenižūklętamsiuoju paros metunuosaulės laidosikipatekėjimo,vykdytipovandeninę žūklęneturintžūklėsvietojeryškiaimatomoplūduro,naudotipovandenineižūkleistrėles,kuriųantgalisplatesniskaip

10cm, šaudytižuvis povandeninei žūkleiskirtais šautuvais iš valties, braidant ar vaikštant pakrantėmis;

10.6. būtivandenstelkiniuose ar aiaukaip 25m nuojųsumėgėjų žvejybosįrankiais,jei tuose vandens telkiniuosežvejybadraudžiamaartuometudraudžiama,taippatbūtisupovandenineižūkleiskirtaisšautuvais vandens telkiniuoseararčiaukaip25 m nuojų, jeituosevandenstelkiniuose povandenižūklė neleidžiama.

11. Draudžiama žvejoti:

11.1.be mėgėjų žvejybos leidimo,suteikiančio teižvejoti tamevandenstelkinyje,išskyrus asmenis,turiius nemokamą žvejybos teisę,taip pat liepos 6d.irrugpjūčio15 d.,kaivisuose valstybiniuosevandenstelkiniuose, kuriuosemėgėjųžvejybanedraudžiamair kuriuoseneorganizuotalimituotažvejyba;Nemunodeltosregioninioparko vandens telkiniuose, kuriuosemėgėjųžvejyba nedraudžiama, visiasmenys turiteisęžvejotinemokamai;

11.2.draudžiamaisžvejybos įrankiaisarbūdais;

11.3.naudojant priemėgėjų žvejybosįrankiųpritvirtintasilgesneskaip20 cm gumas;

11.4. plačiažnyplius ir siauražnyplius vėžius kitais žvejybos įrankiais arbūdais, nei bučiukais ir samteliais žiams gaudyti;

11.5.kiršlius,marguosiusupėtakius, šlakius, lašišasnatūralios kilmės masalais;

11.6.aiaukaip50matstumunuoŽvejybosįrankiųženklinimotaisyklėmisnustatytatvarkapažymėtųtinklinių nemėgėjųžvejybosįrankių;

11.7.žuvų praplaukimotakuose (specialiuose įrenginiuosežuvimsmigruoti per užtvanką)ir arčiaukaip100 m žemiau tvenkiniųvandensnuleistuvų (užtvankų);

11.8.antledo,neturintpriemonių,kuriųpagalba būtųgalimybės išliptiant ledo įlūžus– dviejųsujungtų lankia jungtimismaigų;

11.9.nuo balandžio 20d.ikigegužės 20d.400 mzonoje apie Dabintospusiasalį Kauno mariose;

11.10.nuo sausio1 d. iki balandžio 20d.naudojant masaluižuvelę (šisdraudimasnetaikomas žūkleiKuršių mariose,taip pat žvejojantžuvelės gabalėliu);

11.11.nuo gruodžio15 d. ikisausio15 d.Nemuno upėje nuoGėgės upės žiočiųikiJurbarkotiltoir Nevėžio upėje nuožiių ikiBabtų tiltotamsiuoju paros metunuo saulėslaidos ikipatekėjimo(vadovaujantis įrašaiskalendoriuje);

11.12.ištisusmetusTaisyklių1 priedeišvardintuose vandens telkiniuose;

11.13.nuospalio1d.ikigruodžio31d.Taisyklių2priedeišvardintoseupėse,išskyrusrainuotųjųiržymėtųjų vėžių gaudymąbučiukaisirsamteliais vėžiams gaudyti;

11.14.nuorugsėjo16d.ikispalio15d.bežvejomėgėjokorteliųarneturintnemokamosžvejybosteisėsTaisyklių

3priedenurodytuoseupiųruožuose,išskyrusrainuotųjųiržymėtųjųžiųgaudymąbučiukaisirsamteliaisvėžiams gaudyti;

11.15.nuo spalio16 d. ikigruodžio 31d.Taisyklių4 priedenurodytuose upių ruožuose,išskyrusrainuotųjųir žymėtųjų vėžiųgaudymąbučiukaisirsamteliais vėžiams gaudyti.

12. Draudžiama gaudyti:

12.1.šiųrūšių žuvis:

12.1.1. skersnukius (Chondrostomanasus);

12.1.2. vijūnus(Misgurnusfossilis);

12.1.3. jūrines nėges (Petromyzonmarinus);

12.1.4. mažąsiasnėges(Lampetra planeri) irvingilius;

12.1.5. Aštriašnipiuseršketus(Acipenseroxyrinchus);

12.1.6.kitusvandenyje gyvenančius,įLietuvosRespublikos saugomų gyvūnų,augalųirgrybųrūšių sąrašą, patvirtintąLietuvosRespublikosaplinkosministro2003m.spalio13d.įsakymuNr.504in.,2003,Nr.100-4506;

2007,Nr.36-1331;2010,Nr.20-949;2011,Nr.53-2567),įrašytusgyvūnus,jeižvejybaineišduotosžvejomėgėjo kortelės;

12.2.be žvejomėgėjo korteliųšiasžuvis:

12.2.1. lašišas(Salmo salar);

12.2.2. šlakius(Salmo truttatrutta);

12.2.3. sykus (Coregonuslavaretus);

12.2.4. upines nėges (Lampetra fluviatilis);

12.3.mažesnesneišiųdydžių(žuvysmatuojamosnuosnukiopradžiosikiuodegospelekogalo,vėžiainuo galvos smaigalio pradžiosiki ištiestos uodegosplokštelės galo):

12.3.1. lašišas(Salmo salar) 65 cm;

12.3.2. šamus(Silurus glanis) 75cm;

12.3.3. šlakius (Salmotruttatrutta) 65cm;

12.3.4. salačius (Aspiusaspius) 52 cm;

12.3.5. vėgėles(Lotalota) 49 cm Kuršių mariose,40 cm –kituosetelkiniuose;

12.3.6. ūsorius(Barbusbarbus) 47cm;

12.3.7. sterkus(Sander lucioperca) 46 cm;

12.3.8. lydekas(Esox lucius) 45 cm;

12.3.9. kilius(Thymallusthymallus) 29 cm;

12.3.10. marguosius upėtakius (Salmo trutta fario) 30cm;

12.3.11. žiobrius (Vimba vimba) 28cm;

12.3.12. šapalus(Leuciscuscephalus) 25 cm;

12.3.13. meknes(Leuciscus idus) 28 cm;

12.3.14. lynus (Tincatinca) 25 cm;

12.3.15. karpius(Cyprinus carpio) 30cm;

12.3.16. Baltuosius amūrus(Ctenopharyngodon idella)30cm;

12.3.17. Marguosius plačiakakčius(Artistichtys nobilis)30 cm;

12.3.18. plačiažnyplius vėžius(Astacusastacus) 10 cm;

12.3.19. siauražnyplius vėžius(Astacusleptodactylus) 10cm.

12.4.nurodytaislaikotarpiais šiasžuvisir vėžius:

12.4.1. lydekas(Esox lucius) nuo vasario1 d. ikibalandžio 20d.;

12.4.2. sterkus(Sander lucioperca) nuo kovo1 d. iki gegužės20 d.;

12.4.3. salačius (Aspiusaspius) nuo balandžio1 d. ikigegužės15 d.;

12.4.4. kilius(Thymallusthymallus)nuo kovo1 d. ikigegužės15 d.;

12.4.5. marguosius upėtakius (Salmo trutta fario) nuospalio 1d.iki gruodžio 31d.;

12.4.6. sykus (Coregonuslavaretus) nuospalio 1d.iki gruodžio 31d.;

12.4.7. vėgėles(Lotalota) nuo gruodžio 15d.iki sausio15 d.;

12.4.8. žiobrius (Vimba vimba) nuogegužės15 d. ikibirželio15 d.;

12.4.9. plačiažnyplius ir siauražnyplius vėžiusnuo spalio15 d. ikiliepos 15d;

12.4.10. karšius (Abramis brama) nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje esančiuose vandens telkiniuose.

13.Pagautos žuvys ir vėžiai,mažesninegunustatyta12 punkte,ir žuvys,kurias draudžiama gaudytiartuometu draudžiamagaudyti,turi būtituojpatpaleiiamosatgalį tąpatį vandens telkinį.

14.Visi11ir 12punktuosenurodytidraudimaigaliojair pirmąją,irpaskutiniąjąnurodytoterminodieną.Kai pirmoji draudimo diena yra savaitgalis ar valstybinė šventė, draudimas įsigalioja kitą dieną po savaitgalio ar valstybinėsšventės.Draudimas negaliojapaskutiniąjądraudimo dieną, jeijiyrasavaitgalisarvalstybinė šventė.

15. Povandeninė žūklėleidžiamašiuosevalstybiniuosevandenstelkiniuose,išskyrusrekreacines zonas:

Eil. Nr.

Vandens telkinio pavadinimas

Savivaldybė Plotas, ha Pastabos

 

 

1. Alaušas Utenos 1071,8

 

 

2. Antalieptės HE

tvenkinys

Zarasų 1572,3

 

 

3. Asveja Molėtų, 978,2 Povandenižūklė leiiama ežero dalyje nuo

Eil. Nr.

Vandens telkinio pavadinimas

Savivaldybė Plotas, ha Pastabos

 

 

 

Švenčionių Dubingiųtiltoiki Žingių tilto

 

 

4. Baltieji Lakajai Molėtų 699,8

 

 

5. Didžiulis(Daugų)Alytaus 912,7

 

 

6. Drūkšiai Zarasų 3204,9 Lietuvos Respublikosteritorijojeesančiojeežero dalyje

 

 

7. Galuonai Molėtų 591,5

 

 

8. Sartai Rokiškio,Zarasų1336,8

 

 

9. Vištytis Vilkaviškio Lietuvos Respublikosteritorijojeesančiojeežero dalyje

 

 

10. Elektrėnų

tvenkinys

Elektrėnų 1389,6

 

 

 

 

 

16.Žvejybosplotųnaudotojaivandenstelkiniuose,į kuriuosjiemsišduotileidimainaudotižvejybosplotą,gali leistipovandeninęžūklę,taiįrašęį mėgėjųžvejybos leidimosąlygas,jeišievalstybiniaivandens telkiniainepatenkaį LietuvosRespublikos Vyriausybėsnutarimaispatvirtintuose valstybiniųparkųirzonų ribųplanuose nustatytas rekreaciniofunkcinioprioritetozonas.

 

IV.BAIGIAMOSIOSNUOSTATOS

 

 

17.Asmenys privalo žvejodami turėtimėgėjų žvejybosleidimą,suteikiantįteisęžvejotitame vandens telkinyje, ir asmenstapatybępatvirtinantį dokumentąarba nemokamąžvejybos teisę patvirtinantįdokumentą, pareikalavuspateikti juos aplinkosapsaugos valstybinėskontrolėspareigūnams, neetatiniamsaplinkos apsaugosinspektoriams, kitiems pareigūnams, kurie pagalįstatymų suteiktasgalias turi teivykdyti aplinkosapsaugos valstybinę kontrolę.

18. Asmenys, sugavę ar radę ženklintas žuvis, turi apie tai pranešti Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentuiarbaŽuvininkystėstarnybaiprie Žemės ūkio ministerijos.Pranešimenurodoma žuvies sugavimovieta, data,laikas, žvejybosįrankiaiir masalai, kuriais buvosugauta žuvis,ženklo numeris.Jeižuvis nebuvo paleistaatgalįvandens telkinįnurodomasžuviessvoris,ilgis(L)(nuo snukiopradžios ikiuodegosgalo),lytis ir pridedamas ženklas.Taip patnurodoma kita informacija (pastebėtimechaniniaipažeidimai,ligų požymiai,parazitaiar kt.).

19.Asmenys,pažeidę Taisykles,privalo atlygintižaląžuvų ištekliams,apskaičiuotąvadovaujantis Padarytosžalos žuvųištekliams apskaičiavimo tvarkosaprašu,patvirtintuLietuvos Respublikosaplinkos ministro2009 m.gegužės 21 d. įsakymuNr.D1-280 (Žin., 2009, Nr.63-2526).

20. Jei prie mėgėjų žvejybos įrankių nėra savininko ar naudotojo, įrankius iki savininko ar naudotojo

išaiškinimo galipaimti aplinkosapsaugosvalstybinės kontrolės pareigūnaiarkiti įstatymųįgaliotipareigūnai.

 

Mėgėjų žvejybosvidausvandenysetaisyklių

1 priedas

VANDENSTELKINIAI,KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBAUŽDRAUSTA

 

 

Eil.

Nr.

 

Vandenstelkiniopavadinimas

 

 

Jūra(nuoTauragės miesto vandenvietės užtvankosiki Tauragės miesto 3-iosios vidurinės mokyklosir

1.

500 m žemyn nuoBalskųužtvankos)

 

 

2. Nemunas(nuoKaunoHE užtvankos iki 500m žemiauKaunoHE užtvankos)

 

 

3. Krokų lankos botaniniszoologinis draustinis

 

 

Kuršiųmariostarp Atmatosir Skirvytėsupiųmažesniukaip1 km atstumu nuokranto ir Kniaupo

4.

įlanka

 

 

Valstybiniuose gamtiniuoserezervatuose,biosferosrezervatų ir valstybiniųparkųgamtiniuose

5.

rezervatuose esantysvandenstelkiniai, jeijuose neorganizuota limituotažvejyba

 

 

 

 

 

Mėgėjų žvejybosvidausvandenysetaisyklių

2 priedas

 

 

UPĖS,KURIOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBAUŽDRAUSTANUOSPALIO1 D.IKI GRUODŽIO31D.

 

 

Eil.Nr. Upė Vyresnysis

vandentakis

Baseinas

 

 

1. AviNemunas Nemunomažųjų intakų (su Nemunu)

 

 

2. Bilsinyčia Nemunas Nemunomažųjų intakų (su Nemunu)

 

 

3. Dievogala Nemunas Nemunomažųjų intakų (su Nemunu)

 

 

4. Gauja Nemunas Nemunomažųjų intakų (su Nemunu)

 

 

5. Karklė Nemunas Nemunomažųjų intakų (su Nemunu)

 

 

6. Kerupė Dievogala Nemunomažųjų intakų (su Nemunu)

 

 

7. Lapainia(kelias Nr.129žiotys) Nemunas Nemunomažųjų intakų (su Nemunu)

 

 

8. Mara Nemunas Nemunomažųjų intakų (su Nemunu)

 

 

9. Medukštėlė Nemunas Nemunomažųjų intakų (su Nemunu)

 

 

10. Merkys(aukščiau Ožkelaičių tilto)Nemunas Nemunomažųjų intakų (su Nemunu)

 

 

11. Ova Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
12. Ratnyčia Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
13. Rėvuona Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
14. Samė Verknė Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
15. Skirpstauja Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
16. Strūzda Verknė Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
17. Šustis Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
18. Šyša (aukščiau Katyčių) Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
19. Verknė (Aukštadvario HE– Gripiškės) Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
20. Viešvilė Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
21. Žvirgždė Karklė Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
22. Beržūna Šalčia Merkio
23. Beržupis Merkys Merkio
24. Cirvija Merkys Merkio
25. Derežna Merkys Merkio
26. Derežnytė Merkys Merkio
27. Duobupis D Merkys Merkio
28. Geluža Merkys Merkio
29. Graužupis Merkys Merkio
30. Grūda Merkys Merkio
31. Lukna Merkys Merkio

 

 

 

33. Mažoji Kena Merkys Merkio
34. Nedzingė Merkys Merkio
35. Pasgrinda Verseka Merkio
36. Skroblus Merkys Merkio
37. Spengla Merkys Merkio
38. Taurupis Verseka Merkio
39. Turė Merkys Merkio
40. Ūla Merkys Merkio
41. Uosupis

Ūla

Merkio
42. Vardauka Merkys Merkio
43. Verseka Merkys Merkio
44. Bezdonė Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
45. Bražuolė Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
46. Dūkšta Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
47. Juodė Vokė Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
48. Kamaja Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
49. Kena Vilnia Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
50. Laukysta Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
51. Lokys Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
52. Lomena Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
53. Manierka Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

 

 

55. Musė Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
56. Nemenčia Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
57. Riešė Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
58. Rudamina Vokė Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
59. Saidė Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
60. Strūna Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
61. Strūna Strečia Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
62. Šešuva Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
63. Taurija Vilnia Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
64. Veršupis Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
65. Vokė (Mūrinė Vokė–žiotys) Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
66. Žalesa Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
67. Žiežmara Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
68. Jusinė Žeimena Žeimenos
69. Lakaja (Lakajos ež.–žiotys) Žeimena Žeimenos
70. Luknelė Žeimena Žeimenos
71. Mera Žeimena Žeimenos
72. Peršokšna Lakaja Žeimenos
73. Petruškė Žeimena Žeimenos
74. Saria Žeimena Žeimenos
75. Skerdiksna Žeimena Žeimenos

 

77. Armona (Dovydiškiųužtv.žiotys)Šventoji Šventosios

 

 

78. Grabuosta Siesartis Šventosios

 

 

79. Nevėža Virinta Šventosios

 

 

80. Pelyša Šventoji Šventosios

 

 

81. Siesartis(Želvos–Balninkųtiltas–Šventoji Šventosios

Cesarkos malūnas)

 

 

82. Storė Šventoji Šventosios

 

 

83. Taurožė Šventoji Šventosios

 

 

84. Virinta (Klabiniaižiotys) Šventoji Šventosios

 

 

85. Želva Siesartis Šventosios

 

 

86. Dratvinys Dubysa Dubysos

 

 

87. Gynėvė Dubysa Dubysos

 

 

88. Kirkšnovė Dubysa Dubysos

 

 

89. Lapišė Dubysa Dubysos

 

 

90. Luknė Dubysa Dubysos

 

 

91. Mūkė Dubysa Dubysos

 

 

92. Šventupis Dubysa Dubysos

 

 

93. Agluona Šešuvis Jūros

 

 

94. Aitra Jūra Jūros

 

 

95. Akmena Jūra Jūros

 

 

96. Ančia Šešuvis Jūros

 

 

98. Balčia Šešuvis Jūros
99. Bebirva Šaltuona Jūros
100. Bremena Akmena Jūros
101. Egluona Agluona Jūros
102. Ežeruona

Jūra

Jūros
103. Giluvė

Jūra

Jūros
104. Irtuona Ežeruona Jūros
105. Ižnė Akmena Jūros
106. Lokysta

Jūra

Jūros
107. Šaltuona Šešuvis Jūros
108. Šešuvis

Jūra

Jūros
109. Šunija

Jūra

Jūros
110. Trišiūkštė Šešuvis Jūros
111. Upyna Šešuvis Jūros
112. Upynikė Trišiūkštė Jūros
113. Vėžus

Jūra

Jūros
114. Agluona Minija Minijos
115. Aisė Veiviržas Minijos
116. Alantas Minija Minijos
117. Ašva Veiviržas Minijos
118. Babrungas Minija Minijos

 

 

120. Diioji Sruoja Minija Minijos

 

 

121. Dirsteika Veiviržas Minijos

 

 

122. Gerdaujė Minija Minijos

 

 

123. Graumena ŠalMinijos

 

 

124. Judrė Graumena Minijos

 

 

125. Kapupis Sausdravas Minijos

 

 

126. Karkluoja Alantas Minijos

 

 

127. Lukna Minija Minijos

 

 

128. Minija (Didovo ež.–Salanto

žiotys)

Nemunas Nemuno

 

 

129. Mišupė Minija Minijos

 

 

130. Pala Minija Minijos

 

 

131. Salantas Minija Minijos

 

 

132. ŠalVeiviržas Minijos

 

 

133. Sausdravas Minija Minijos

 

 

134. Šilupis Sausdravas Minijos

 

 

135. Skinija Minija Minijos

 

 

136. Šlužmė Veiviržas Minijos

 

 

137. Šviekšnelė Ašva Minijos

 

 

138. TrumŽelsva Minijos

 

 

139. Upita Šlužmė Minijos

 

 

140. Veiviržas (kelioVeiviržėnai– Švėkšna tiltas–ištakos)

Minija Minijos

 

 

141. Vieštovė

Minija

Minijos
142. Žvelesys

Ašva

Minijos
143. Žvelsa

Minija

Minijos
144. Apšė Bartuva Lietuvos pajūrio upių
145. Babrūnė Akmena Danė Lietuvos pajūrio upių
146. Bonalė Akmena Danė Lietuvos pajūrio upių
147. Darba

Žyba

Lietuvos pajūrio upių
148. Degalas Akmena Danė Lietuvos pajūrio upių
149. Juodupis Šventoji Lietuvos pajūrio upių
150. Kaltis

Apšė

Lietuvos pajūrio upių
151. Kulšė Šventoji Lietuvos pajūrio upių
152. Luknė Šventoji Lietuvos pajūrio upių
153. Luoba Bartuva Lietuvos pajūrio upių
154. Ringelis Akmena Danė Lietuvos pajūrio upių
155. Sartis

Apšė

Lietuvos pajūrio upių
156. Šata Bartuva Lietuvos pajūrio upių
157. Smeltalė Kuršių marios Lietuvos pajūrio upių
158. Žyba Šventoji Lietuvos pajūrio upių
159. Lūšė

Venta

Ventos
160. Šerkšnė

Venta

Ventos
161. Višetė

Venta

Ventos

Mėgėjų žvejybosvidausvandenysetaisyklių

3 priedas

UPIŲRUOŽAI,KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBANUORUGSĖJO16 D. IKI SPALIO15D. DRAUDŽIAMA NETURINTŽVEJOGĖJOKORTELIŲAR NEMOKAMOSŽVEJYBOSTEISĖS

 

 

Eil. Nr. Upė Vyresnysis vandentakis

Vieta

1. Neris Nemunas visa Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti upė
2. Žeimena Neris nuo žiočių iki Lakajos žiočių
3. Vilnia Neris nuo žiočių iki Rokantiškių užtvankos
4. Šventoji Neris nuo žiočių iki 500 m aukščiau Virintos žiočių
5. Siesartis Šventoji nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto
6. Širvinta Šventoji nuo žiočių iki Liukonių tilto
7. Dubysa Nemunas nuo žiočių iki Lyduvėnų tilto
8. Jūra Nemunas nuo žiočių iki Tauragės užtvankos
9. Minija Nemunas nuo Lankupių iki Salanto žiočių
10. Veiviržas Minija nuo žiočių iki kelio Veiviržėnai–Švėkšna tilto
11. Šventoji (pajūrio) Baltijos jūra nuo žiočių iki Laukžemės malūno užtvankos
12. Akmena–Danė Kuršių marios nuo Liepų gatvės tęsinio tilto iki Kretingos malūno patvankos

 

 

 

 

Mėgėjų žvejybosvidausvandenysetaisyklių

4 priedas

 

UPIŲ RUOŽAI,KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBAUŽDRAUSTA NUOSPALIO16 D.IKI GRUODŽIO31D.

 

 

Eil.

Nr.

Upė Vyresnysis

vandentakis

Vieta

 

 

1. Neris Nemunas nuo kelioNr.262 tilto ikiMusėsžiių

 

Eil. Nr. Upė Vyresnysis vandentakis

Vieta

nuo kelio Nr. 108 tilto iki Vokės žiočių
nuo Lazdynų tilto iki Žirmūnų tilto
nuo Žalesos žiočių iki Nemenčios žiočių
nuo Bezdonės žiočių iki Skersabalių kabančio pėsčiųjų tilto
nuo Mažiulėniškių iki geležinkelio Vilnius–Ignalina tilto
nuo Buivydžių pėsčiųjų tilto iki Baluošos žiočių
2. Žeimena Neris nuo žiočių iki Lakajos žiočių
3. Vilnia Neris nuo žiočių iki Rokantiškių užtvankos
4. Šventoji Neris nuo žiočių iki Armonos žiočių
nuo Zujų alkos iki Kavarsko užtvankos
500 m aukščiau ir žemiau Virintos žiočių
5. Siesartis Šventoji nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto
6. Širvinta Šventoji nuo žiočių iki Liukonių tilto
7. Dubysa Nemunas nuo žiočių iki Lyduvėnų tilto
8. Jūra Nemunas nuo žiočių iki Tauragės užtvankos
9. Minija Nemunas nuo Lankupių iki Salanto žiočių
10. Veiviržas Minija nuo žiočių iki kelio Veiviržėnai–Švėkšna tilto
11. Šventoji (pajūrio) Baltijos jūra nuo žiočių iki Laukžemės malūno užtvankos
12. Akmena–Danė Kuršių marios nuo Liepų gatvės tęsinio tilto iki Kretingos malūno patvankos

 

Panašūs straipsniai: